Tot i els esforços realitzats en aquesta darrera legislatura en matèria de promoció del comerç, el ben cert és que el sector continua patint una greu crisi. Emblemàtiques botigues de la ciutat han desaparegut i són nombrosos els comerços que obrin i tanquen ràpidament, a banda d’haver una gran oferta de locals en lloguer que no troben arrendataris. La raó la té un encara malmés poder adquisitiu, on el consum intern continua en nivells baixos, i una escassa capacitat per a l’exportació (estrangers que compren al nostre comerç). Però el sector també continua arrossegant importants problemes estructurals: escàs valor afegit, dificultat per a la innovació, nul·la diferenciació, mínim ús de les noves tecnologies i –principalment- s’abandona a poc a poc l’establiment tradicional pel de les franquícies i el de les grans multinacionals que no reinverteixen els beneficis a la ciutat, afavoreixen l’ocupació precària i no dubten en plegar quan els resultats no són propicis, amb els consegüents efectes sobre l’atur local.

A banda d’aquests aspectes, hem d’assenyalar un altre important factor estructural que també amenaça el desenvolupament del sector: la deficient gestió de l’espai urbà comercial, que aïlla la ciutat a causa de la poca facilitat d’accés. Tota la sinergia de comunicació està dirigida a la perifèria. Hi ha una falta de senyalització per tots els punts d’accés: des del nord, oest i sud, la manca d’aquesta indueix a circular cap a les zones comercials perifèriques, evitant-se així l’accés als aparcaments interns i a la mateixa ciutat.

Som conscients que el comerç urbà, familiar i tradicional és molt important i que és de màxima prioritat. Juga un paper fonamental perquè és un factor de diversificació i de creixement econòmic, aporta i sosté una important ocupació de mà d’obra, és un instrument vertebrador, equilibra i estructura la trama urbana, dóna personalitat, imatge i vitalitat a la ciutat, pot convertir-se en un element d’atracció, i –sobretot- és un factor de dinamització de la vida social, de les relacions i dels contactes entre les persones. Així, el comerç juga un paper transcendental en la vida econòmica, social i cultural de les ciutats, ja que té capacitats per a crear benestar social i ocupació, generar espais de convivència i contribuir a la millora de la qualitat urbana.

Per tot açò, les nostres propostes per al comerç són:

– Realització d’un diagnòstic de les característiques generals i de la situació estructural del sector. Observatori del comerç local, comarcal i supracomarcal i dels potencials consumidors.

– Redacció i execució d’un Pla de dinamització del comerç urbà. Explotar totes les possibilitats del sector coneixent la seua situació real.

– Posar en marxa totes les mesures necessàries per a atraure consumidors de fora de la ciutat. Ocupar la posició de capitalitat de comarca que sempre hem tingut, i fins i tot ser nucli comercial de les Comarques Centrals Valencianes.

Suport al comerç urbà en les inversions necessàries per a adaptar-se als canvis de l’entorn i a les necessitats, exigències i pautes dels potencials consumidors.

Conveni amb entitats financeres o inversors, d’un model de concessió de microcrèdits o projectes de col·laboració econòmics, que ajuden a aconseguir les inversions necessàries per a fer competitives les empreses o possibiliten la creació de nous projectes o de noves empreses o establiments.

Desenvolupament i orientació d’accions formatives tant per als professionals i tècnics comercials, com per als empresaris i propietaris d’establiments. Amb una premissa clara: el petit comerç familiar i urbà és productiu (en contra del pensament que tendeix a reduir-lo a un paper residual, enfront dels grans grups empresarials de multinacionals i franquícies).

– Crear un projecte de senyalització per tal de facilitar l’accés cap a l’interior de la ciutat. Gestió adient de la mobilitat i dels aparcaments urbans amb l’objectiu de potenciar i promocionar el comerç interior.

– Suport a la implantació de les noves tecnologies als establiments comercials com a factor estratègic de diferenciació i de valor afegit.

Foment de la unió entre l’associacionisme comercial dispers de la ciutat, perquè puga oferir serveis de valor afegit als seus associats.

Foment de l’associacionisme, cooperativisme i col·laboracionisme entre els diferents comerços. De manera transversal i amb diferent grau d’implicació. Per a unir el comerç de tot tipus amb l’hostaleria, la cultura i l’oci.

Integració del Departament de Comerç de l’Ajuntament de Gandia i les associacions de comerciants mitjançant un partenariat públic-privat per a planificar conjuntament tot allò que fa referència a l’estructura del sector del comerç.

Write your comment here ...

Deixa un comentari