SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 22 de novembre de 2018, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 25 D’OCTUBRE DE 2018 (Ordinària).

 

2.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Dictamen (arts. 70 i 136 ROPLE):

2.1.- Carta d’agermanament entre els municipis de Laval i Gandia (exp. 21923/2018).

 

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA(Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

3.1.- Inici del procediment per a la condecoració o felicitació pública a membres del Cos de la Policia Local de Gandia  (Exp. 3631/2018).

3.2.- Inici del procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 3631/2018).

3.3.- Inici del procediment per a la concessió de condecoració o felicitació pública a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (exp. 3631/2018).

 

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

4.1.- Acceptació per l’Ajuntament de Gandia de la delegació de competències efectuada per la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) en matèria d’infraestructures educatives, per a realitzar l’actuació ‘Rehabilitació del centre IES María Enríquez’ (PP-843 Pla Edificant, exp. 1991/2018).

4.2.- Acceptació per l’Ajuntament de Gandia de la delegació de competències efectuada per la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) en matèria d’infraestructures educatives, per a realitzar l’actuació ‘Construcció d’aulari nou i reparació de cobertes del centre IES Veles e Vents’ (PP-843 Pla Edificant, exp. 1991/2018).

4.3.- Inici de l’expedient de resolució del contracte amb l’agent urbanitzador, Aplicación de Programas Urbanísiticos, S.A., subscrit per al desenvolupament del  Programa d’Actuació Integrada (PAI) Sanxo Llop i continuació de la seua tramitació mitjançant la modalitat de gestió directa (PP-658).

4.4.- Aprovació definitiva de la 80a modificació puntual de l’ordenació detallada del pla general (80a MOD PG). Modificació alineacions i altres determinacions sòl industrial ‘Silos’ (PP-812, exp. 4012/2017).

4.5.- Aprovació definitiva dels projectes que integren el Programa d’Actuació Aïllada (PAA) illes E-D Benieto (PP-838, exp. 8242/2017).

4.6.- Inici de l’expedient corresponent a l’execució de la sentència núm. 999 de data de 19 de desembre de 2017 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de València i proposta de declaració de zona acústica saturada per efecte additiu a la ‘plaça del Castell’ de Gandia i zones adjacents (Exp. 18849/2018).

 

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

 

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 17 D’OCTUBRE  FINS EL 14 DE NOVEMBRE  DE 2018 (art. 73 ROPLE).*

 

2.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM. 7175 DE DATA 15/11/2018, PEL QUAL  ES RESOL LA SUSPENSIÓ DURANT EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2018 DE LES CLASSES EN TOTS ELS ÀMBITS EDUCATIUS DE LA CIUTAT DE GANDIA DAVANT LES FORTES PLUTGES. 

 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS QUE AFECTEN A L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL  (art. 73 ROPLE):

3.1.-  Decret núm. 6301 de data 17/10/2018, sobre modificació de la delegació d’atribucions en les àrees de govern de Polítiques Econòmiques i d’Innovació i de Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència, en matèria d’ocupació de via pública (exp. Organització municipal 2015-2019).

3.2.- Decret núm. 6615 de data 31/10/2018, sobre recuperació de la vigència del decret d’alcaldia núm. 3869 de data 03/07/2015, sobre delegació d’atribucions en matèria de Polítiques Educatives i de Joventut  (exp. Organització Municipal 2015-2019).

 

4.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA QUE AFECTA A L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (art. 73 ROPLE):

4.1.- Acord JGCG de data 22/10/2018 (punt. 3.5), sobre modificació de les atribucions delegades per aquest òrgan a favor de membres corporatius, en matèria d’ocupació  de via pública (exp. Organització municipal 2015-2019).

 

5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR (REGPLE NÚM. 0036  DE  DATA 15/11/2018), COMUNICANT ELS MEMBRES CORPORATIUS ADSCRITS A LA COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS, EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST GRUP. (art. 125 ROPLE)


6.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Write your comment here ...

Deixa un comentari