Sessió ordinària que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT, el dia 21 de febrer de 2019, a les 19.00  hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla: 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 10 DE GENER DE 2019 (Ordinària).

 

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 i 136 ROPLE):

 

2.1.- Inici del procediment per a la condecoració o felicitació pública a membres del cos de la policia local de Gandia (exp. 2006/2019).

 

3.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Dictamen (art. 70 i 136 ROPLE):

 

3.1.- Designació de membres vocals de la Junta Municipal de Districte de Benipeixcar (exp. Organització municipal 2015/2019) .

 

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):   

 

4.1.- Informació pública de la 85a. Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (85aMOD PG). Alineacions plaça Dr. Ferran de Benipeixcar (exp.12624/2018 , PP-851).

 

4.2.- Aprovació definitiva de la 81a. Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General(81a MOD PG). Trasters (exp1888/2018, PP-842).

 

4.3-.– Proposta al Govern de la Nació en relació a l’Impost de la Renda de Persones Físiques i altres (exp. Informes i diversos urbanisme).

 

4.4.- Informació pública de la 79a. Modificació puntual de l’Ordenació detallada del Pla General  (79a MOD PG), Modificació de l’entorn de la illa B Sector IV Barranc Sant Nicolau (exp. PP-801).

 

5.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):    

 

5.1– Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX-1/2019 de l’Organisme Autònom Local Leandro Calvo (exp. 3075/2019).

 

5.2.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits exp. REX-1/2019 de l’Organisme Autònom Local Alfons el Vell  (expt. 3077/2019).

 

5.3- Aprovació del pressupost general corresponent a l’exercici 2019 i de les seues bases d’execució (exp. 17845/2018).

 

5.4.- Modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i  suplements de crèdit 1/E-001/2019 (exp.3083/2019).

 

5.5.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX-1/2019 de l’Ajuntament  (exp.3082/2019).

 

6.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmen (art. 52 ROPLE)

 

6.1.- Declaració de les Falles com a Festa d’Interès Turístic Nacional (EXP. 2581/2019).

 

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

 

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 4 DE GENER  FINS EL 12 DE FEBRER DE 2019 (art. 73 ROPLE).

 

2.- JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA:

 

2.1.- Delegació d’atribucions de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en matèria de contractes privats (exp. Organització municipal 2015/2019).

 

3.-ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS:

 

3.1. Dació de compte de l’inici de tramitació de la 87a modificació puntual de l’ordenació estructural del pla general (87 MOE PG). Ordenança hotelera (Exp 138/2019, PP-861).

 

4- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

 

4.1.- Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust corresponent al 4r trimestre de 2018- INFORMESINT 2019/0029- (exp. 9075/2018).

 

4.2.- Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment de l’estat d’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2018 INFORMESINT 2019/0030(exp. 9251/2018).

 

4.3- Dació de compte de l’informe de tresoreria sobre la morositat corresponent al 4r trimestre de 2018 (exp. 7748/2018).

 

4.4.- Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de desembre de 2018 (exp. 5796/2018).

 

4.5.- Dació de compte de l’informe d’intervenció de fiscalització plena corresponent a a operacions comercials en fase ADO exercici 2016 ( expt. 17978/2018).

 

5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR (REGPLE NÚM. 0001  DE DATA 12/02/2019), COMUNICANT ELS MEMBRES CORPORATIUS ADSCRITS A LA COMISSIÓ DEL PLE D’EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I ESPORTS, EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST GRUP. (art. 125 ROPLE).  

 

6.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Write your comment here ...

Deixa un comentari