XARXA DE SALUT COMUNITÀRIA 

Potenciarem el paper de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública en la coordinació de les polítiques municipals de promoció de la salut en tots els àmbits. Impulsarem la integració en la Xarxa Salut, així com l’elaboració d’un programa municipal, en col·laboració amb els centres d’atenció primària, les entitats sociosanitàries i tots els actors implicats. 

POLÍTICA TRANSVERSAL DE BENESTAR FÍSIC I EMOCIONAL 

Impulsarem una política transversal de promoció i prevenció en matèria de salut des de totes les àrees municipals, atenent a factors com la qualitat de l’aire, els espais saludables, el benestar emocional, les infraestructures esportives, el foment de l’activitat física o la prevenció de conductes addictives. 

ALIMENTACIÓ I VIDA SALUDABLE

Fomentarem l’alimentació i la vida saludable com a element de promoció de la salut, prevenció i abordament de malalties en col·laboració amb la xarxa d’atenció primària. Realitzarem campanyes de sensibilització i conscienciació tant en allò referent al foment de l’activitat física i l’alimentació, com en la prevenció de les addiccions com la ludopatia o les drogodependències, amb especial èmfasi en la població jove i adolescent. 

 CONSELLS BÀSICS DE SALUT 

Promourem la participació de la ciutadania en la promoció de la salut dels barris a través d’una xarxa de consells bàsics de salut. 

MÉS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Millorarem l’atenció, en qualitat i quantitat de recursos,  la cura de les persones majors i malaltes cròniques en col·laboració amb l’atenció domiciliària d’infermeria i a través de programes locals complementaris d’atenció domiciliària. 

SALUT MENTAL

Oferirem programes municipals de suport psicosocial, centrats especialment en les persones joves o cuidadores de dependents, com a sectors més afectats. 

PERSONES EDUCADORES / ORIENTADORES EN TOTS ELS BARRIS +’

Crearem la figura del psicòleg comunitari en tots els centres cívics per a dinamitzar grups d’empoderament. 

MÉS VENDING SALUDABLE 

Es regularà la presència d’una major proporció de menjar saludable en les màquines de vending dels espais públics.

HOSPITAL DE CRÒNICS 

Reclamarem un hospital de crònics a la nostra ciutat, en què es coordinen tots els especialistes implicats en el seguiment de les patologies que presente el pacient, de les cures d’infermeria i de l’atenció sociosanitària.

CENTRE DE SALUT 24h PER A BENIOPA I EL GRAU 

Reivindicarem l’atenció 24 hores per al Centre de Salut de Beniopa i del Grau, per les seues característiques geogràfiques i de població. 

AJUDES PER A LA VACUNACIÓ 

Donarem ajudes a la vacunació recomanable no obligatòria que no està coberta pel sistema de salut pública.

APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN TOTES LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

Aplicarem la perspectiva de gènere en totes les àrees de l’ajuntament en totes les seues accions (documents, convenis, pressupostos …) per tal d’evitar les desigualtats existents entre dones i homes.

NOVES MASCULINITATS

Impulsarem projectes i programes ciutadans sobre noves masculinitats.

CIUTAT CUIDADORA

Promourem polítiques públiques locals que situen les cures en el centre del debat per a aconseguir la seua corresponsabilitat (d’homes i dones) i amb la intenció de teixir una ciutat cuidadora.

PROGRAMES DE COEDUCACIÓ I EDUCACIÓ AFECTIVOSEXUAL 

Continuarem la col·laboració en programes de coeducació i d’educació afectivosexual, a través dels centres socials i educatius.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A DONES

Continuarem fent programes de formació i ocupació per a dones, així com vetllarem per les que es troben en situacions vulnerables.  

PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE I MASCLISTA 

Vigilarem el compliment i desenvolupament del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

CAMPANYES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE 

Impulsarem campanyes i accions de tota mena contra la violència de gènere. 

FIGURA D’ACOMPANYAMENT 

Crearem la figura de l’acompanyant per a les víctimes de violència masclista, per donar-los suport en el procés de denúncia.

PUNTS VIOLETA 

Crearem una xarxa de punts violeta permanents. 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER A CENTRES D’OCI 

Signarem protocols d’actuació amb locals d’oci contra la violència sexual i LGTBIfòbia. Crearem un segell d’espais lliures de violència per als locals que el signen i realitzarem meses de seguiment i actualització dels protocols. 

CENTRE DONA 24h

Crearem un “Centre Dona 24h” de gestió pública, per procurar atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere. L’atenció serà prestada per un equip multidisciplinari format per treballadores socials, psicòlogues i advocades.

PLA INTEGRAL PER A LA PROTECCIÓ DE LES PROSTITUTES 

Desenvoluparem un pla integral per a la protecció de les  prostitutes i la tracta, on la protecció a qui exerceix la prostitució siga prioritària, a més d’oferir alternatives que en possibiliten l’eixida.

REFORÇAMENT DE L’ÀREA D’IGUALTAT +’

Dotarem l’àrea d’Igualtat d’importants recursos materials i personals perquè puga exercir correctament la seua funció, amb personal treballador estable i amb la formació adequada.

CREACIÓ DEL DEPARTAMENT DE DIVERSITAT

Crearem un departament específic de diversitat, que inclourà l’Oficina Municipal d’Atenció i Orientació LGTBI. Coordinarà i promourà totes les polítiques, amb caràcter transversal, dirigides a la formació, sensibilització i difusió de les realitats afectivosexuals i de gènere. L’oficina oferirà assessorament i acompanyament, amb especial atenció a les persones trans i a les víctimes de la LGTBIfòbia.    

FORMACIÓ AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE 

Inclourem el concepte de diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits de l’administració local. Formarem el personal municipal sobre la igualtat de tracte i la no discriminació. Reforçarem la Unitat ‘Kalos’ de la Policia Local de Gandia, especialitzada en previndre i perseguir els delictes d’odi, posant l’accent principalment en la seua formació jurídica en la garantia de la igualtat de tracte i la no discriminació per raons personals, com és l’orientació sexual i la identitat de gènere.

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER ALS AGENTS SOCIALS 

Impulsarem la formació específica per als agents socials (persones empresàries i sindicats) sobre la realitat i la promoció de la igualtat del col·lectiu LGTBI en l’àmbit laboral, per tal d’incorporar la mirada LGTBI de manera explícita en la seua política, plans i convenis. 

PROGRAMES ESPECIALS D’ATENCIÓ A DENÚNCIES LGTBIFÒBIQUES 

A través d’acords de col·laboració, promourem la formació i el suport al personal de les administracions de justícia i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat a Gandia sobre la realitat LGTBI, creant programes especialitzats d’atenció a les denúncies d’accions LGTBIfòbiques i reforçant els serveis ja existents. 

PROGRAMES D’AUTOESTIMA PER A ADOLESCENTS LGTBI 

Impulsarem la realització de programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement de les i dels adolescents LGTBI, amb serveis de suport i orientació a joves LGTBI i amb la creació d’espais segurs i oberts per a la socialització.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A GENT GRAN 

Desenvoluparem un programa d’intervenció sobre la diversitat sexual, familiar i de gènere als centres de convivència (residències) per a persones grans. D’igual manera, a les residències públiques, concertades i privades de la ciutat proposarem accions de sensibilització per tal d’evitar la discriminació a persones majors LGTBI, seropositives o víctimes de discriminació per qualsevol raó.

CAMPANYES CONTRA LA LGTBIFÒBIA 

Seguirem promovent campanyes contra el discurs d’odi i els estereotips i rols de gènere que afecten directament la percepció social d’aquest col·lectiu, amb accions de sensibilització, per tal que les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals que patisquen assetjament, agressions verbals o físiques, o discriminació i les qui presencien fets d’aquesta índole ho denuncien a la policia, per tal de crear una  societat lliure de discriminació.

INICIATIVES CULTURALS LGTBI 

Promocionarem les iniciatives culturals relacionades amb la realitat LGTBI i el debat sobre el gènere i la sexualitat, tant pròpies com les proposades pels col·lectius locals, o amb la col·laboració de les universitats, buscant la reflexió i la recerca científica sobre la diversitat sexual i de gènere.

PROTOCOL LOCAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA 

Donarem seguiment al protocol local contra la LGTBIfòbia. A través d’una mesa de treball amb tots els actors implicats en l’atenció a la víctima promourem la intervenció integral, amb atenció posterior a l’agressió que incloga assessorament, seguiment legal, mèdic, social i psicològic, així com les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seguretat de la víctima. 

GANDIA LGTBI-FRIENDLY 

Impulsarem campanyes i productes turístics que reforcen la marca Gandia com a destinació LGTBIfriendly i lliure de LGTBIfòbia.  

UNITAT TRACTAMENT ETS ACCESSIBLE I CONFIDENCIAL

Reclamarem una unitat específica pel diagnòstic i tractament de les ETS a l’hospital de Gandia, accessible i confidencial, garantirem l’atenció sanitària en matèria de prevenció de les ETS per a les persones migrants, i farem campanyes de conscienciació per evitar les ETS en la població LGTBI+ de Gandia, especialment del VIH – Sida.

MÉS BIBLIOGRAFIA LGTBI ALS CENTRES MUNICIPALS 

Augmentarem la presència de publicacions de temàtica LGTBI en les hemeroteques, videoteques i altres serveis públics on es distribuïsca o es preste material de lectura. Reforçarem les seccions LGTBI a les biblioteques municipals, donant-los més visibilitat. 

VISIBILITZACIÓ DE REFERENTS LGTBI

Visibilitzarem els referents LGTBI a través de les activitats culturals i esportives que s’organitzen en l’àmbit municipal. 

REACTIVACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL PER A LA DIVERSITAT LGTBI

Reactivarem el Consell municipal per a la Diversitat LGTBI, creat en la legislatura 2015.

OBRIR ELS PATIS DELS COL·LEGIS 

Obrirem els patis dels col·legis per al reforç escolar i la realització d’activitats en horari de vesprada. 

MÉS ACTIVITATS ALS CENTRES SOCIALS

Millorarem i adequarem els centres socials i altres equipaments dels barris per tal de poder dotar-los d’activitats permanents i estables: cursos, tallers, exposicions, debats, etc. I realitzarem un pla de dinamització cultural dels barris.  

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS INFANTILS 

Millorarem els pressupostos participatius actuals i, a més, crearem els pressupostos participatius infantils perquè els xiquets i xiquetes decidisquen com millorar la ciutat. 

AUTOGESTIÓ DELS CENTRES CÍVICS 

Impulsarem l’autogestió de centres cívics amb les associacions com a òrgans directius per a gestionar els espais i promoure un teixit associatiu dinamitzat.

OFICINA DE SUPORT A LES ASSOCIASSIONS 

Crearem una oficina de suport a les associacions i col·lectius de Gandia per ajudar-los a poder optar a subvencions i ajudes.

PLA DE BARRIS 

Articularem en xarxa els programes i actuacions públiques d’acord amb les característiques dels barris, des dels equipaments públics (centres educatius, biblioteques, centres de salut, centres socials). Dinamitzarem els espais ludicoesportius públics per al reforçament de les relacions socials.

COORDINAR EL TEIXIT ASSOCIATIU 

Crearem una taula intersectorial d’associacions i moviments socials a cada barri amb totes les entitats d’aquell districte.