FINALITZACIÓ DE L’ANELLA VERDA 

Aprovarem el Pla Especial de la Infraestructura Verda i consolidarem l’Anella Verda durant la legislatura. 

Acabarem els sectors de l’anella més conflictius:

• Tram del riu Serpis que falta per arribar a la desembocadura.

• Tram del barranc de Beniopa des de l’IES Tirant lo Blanc fins al Grau.

• Connexió del castell de Bairén fins la marjal a través d’una passarel·la en la zona de l’ullal de Baltasar (Pla de les Fonts)

• Ampliarem el parc dels ullals al doble de la seua superfície per tal de buscar la connectivitat entre l’Alqueria del Duc i la base del castell (Pla de les Fonts)

• Restaurarem la zona interdunar de la platja de l’Auir que va ser expropiada pel ministeri (100 m ample x 2,5 km)

NOVA CONTRACTA D’INFRAESTRUCTURA VERDA DUPLICANT EL PRESSUPOST PER AL MANTENIMENT D’ESPAIS NATURALS

Posarem en marxa un nou model de gestió integrada de parcs, jardins i ara també el manteniment dels espais naturals (Paratge Natural Parpalló-Borrell, l’Anella Verda, riu Serpis, séquies i ullals de la marjal) i els centres d’interpretació, a través d’una nova contracta encarregada de la gestió de la nostra infraestructura verda.

CREACIÓ DEL CONSORCI DE LA MARJAL DE LA SAFOR (XARXA NATURA 2000)

Seguint les indicacions de la Norma de Gestió del ZEC Marjal de la Safor crearem un consorci amb els municipis veïns per tal de gestionar els espais i els usos de la marjal de la Safor (biodiversitat, hidrologia, agricultura, pesca i caça, turisme…).

PLA D’OMBRES. RENATURALITZACIÓ DE LA CIUTAT MITJANÇANT EL PLA DE OMBRES, IMPLEMENTANT SISTEMES URBANS DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS) 

• Realitzarem actuacions de renaturalització d’espais urbans impermeabilitzats amb SUDS, responent a la necessitat de recuperar espais naturals dedicats a la lluita contra inundacions i refredar la ciutat front a les onades de calor.

• Pla d’enjardinament per als col·legis de la ciutat amb l’objectiu de mitigar els efectes del canvi climàtic.

CREACIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LA FALCONERA I PENYA ROJA 

Impulsarem la declaració del nou paratge natural municipal de la serra Falconera i Penya Roja i adquirirem els terrenys que calga. Redactarem un nou instrument de gestió que permeta harmonitzar la conservació dels valors naturals amb l’ús públic, incloent-hi els esports de muntanya que s’hi practiquen.

+ URBANISME, ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

NOVA ORDENANÇA DEFENSA INTERFÍCIE URBANOFORESTAL

Crearem una nova ordenança per tal d’ajudar a les urbanitzacions perquè tinguen vigent el seu pla d’autoprotecció i realitzen les accions de prevenció d’incendis corresponents.

NOU MODEL TERRITORIAL AL TERME MUNICIPAL 

Promourem un model dirigit a l’ús racional del sòl i a la sostenibilitat territorial que contemplarà necessàriament l’habilitació i construcció d’habitatge protegit, la cessió d’espai públic dedicat a l’automòbil per a les persones i convertirà en zona de vianants àrees com el passeig i que revertirà a no urbanitzable aquelles àrees d’interés natural que ho requerisquen, com l’Auir. I ho farem mitjançant un nou pla general estructural que substituirà el vigent actualment.

PROTEGIR LA PLATJA DE L’AUIR 

Desclassificarem la zona costanera de la platja de l’Auir en sòl no urbanitzable protegit. 

UNIÓ DELS PARCS PAÍS VALENCIÀ I ALQUERIA NOVA MITJANÇANT UN CONNECTOR VERD 

Convertirem el carrer Ciutat de Barcelona en un corredor verd que connecte el parc de l’Alqueria Nova i del País valencià i forme un gran espai públic que vertebre la vida social del barri del Roís de Corella.

CORDÓ VERD DE LA PLATJA 

Redactarem i executarem la unió de tots els espais verds actuals de la platja de Gandia entre si. Aquest projecte farà possible travessar tota la platja d’extrem a extrem per parcs i zones arbrades fet que generarà un espai d’activitat econòmica, criança i ombra complementària a la façana marítima.

XARXA DE BANYS PÚBLICS

Crearem una xarxa de banys públics dotats d’un sistema de neteja i manteniment eficaç i hi garantirem l’accessibilitat universal.

NEGOCIACIONS AMB ENTITATS BANCÀRIES PER LA CONCESSIÓ DE VIVENDES BUIDES

Negociarem amb entitats bancàries la cessió a l’ajuntament de vivendes buides a canvi de mantenir-les i  reformar-les.

CREACIÓ DE LLOCS DE TROBADA A LES PORTES DE LES ESCOLES 

Construirem els espais de trobada i espera familiar (sota ombres, amb terra i sense cotxes), davant de cadascuna de les escoles.

OBRIR EL CENTRE A LES PERSONES IMPLANTANT LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) 

Tancarem el trànsit al centre de la ciutat entre les avingudes Sant Rafael, Alacant i Raval.

CONSTRUIREM UN CARRIL BICI PER CONNECTAR LA CIUTAT AMB ELS NUCLIS URBANS DE MARXUQUERA 

Connectarem el carril bici de la rotonda d’accés a l’Ermita de Marxuquera fins a Gandia, perquè tots els nuclis urbans estiguen connectats a la ciutat.

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I ADEQUACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Realitzarem un estudi de la situació d’accessibilitat de Gandia, en col·laboració amb les associacions de persones amb mobilitat reduïda, persones grans i famílies amb fills menuts, per obtindre un mapa de la realitat i eliminar barreres arquitectòniques. 

CREAREM L’OFICINA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Amb pressupost municipal i un tècnic especialitzat per tal d’executar les nou anelles ciclistes, la xarxa d’aparcament municipal de bicicletes, les polítiques de promoció de mobilitat sostenible, els camins escolars i les sendes urbanes.

SUBSTITUCIÓ I MODERNITZACIÓ DEL PARC DE VEHICLES DE TRANSPORT PÚBLIC (URBANET) I MILLORA DE LES LÍNIES I FREQÜÈNCIES 

Anirem introduint vehicles híbrids menys contaminants al parc de transport públic i millorarem les línies i freqüències amb la incorporació d’autobusos articulats per augmentar la capacitat d’usuaris durant la temporada alta. 

XARXA COMARCAL DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Potenciarem, de la mà de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la connectivitat sostenible (bici, patinet i a peu) amb la resta de pobles de la comarca, mitjançant carrils bici i camins a peu. 

Apostarem per la mobilitat sostenible intracomarcal, amb una bona xarxa de transport urbà que unisca Gandia amb la resta de pobles pròxims. 

CREACIÓ DE L’OFICINA DE CANVI CLIMÀTIC I PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS PÚBLICS (PACES) 

Crearem l’oficina que gestionarà les accions de mitigació del canvi climàtic i les de divulgació i educació vinculades. Redactarem i executarem un pla de transició energètica amb instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics de la ciutat i redactarem plans de transició sectorials.

NOVA PLANTA DE RESIDUS ORGÀNICS I IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D’AQUESTA FRACCIÓ

Implementarem la recollida selectiva de la fracció orgànica mitjançant els contenidors intel·ligents i construirem una planta municipal que tracte esta fracció. 

IMPLANTACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) DE L’AGENDA 2030 A L’ÀMBIT MUNICIPAL

El principal objectiu és alinear les polítiques municipals en concordança amb els dèsset ODS, els quals aborden grans reptes globals des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.

CREACIÓ DE LA PLANTA DE RESIDUS AGRÍCOLES (CREMES 0 ABANS DE 2025) 

Posarem en marxa una nova planta d’arreplegada i tractament de residus agrícoles i de jardineria pública i privada per gestionar-los i valoritzar-los. Facilitarem la recollida perquè llauradors i ciutadans puguen fer-los arribar fàcilment i sense cost.

ESCOLA DE LLAURADORS/ES I CENTRE DE DIVULGACIÓ DE L’AGRICULTURA A L’ALQUERIA DE LA TORRE DELS PARES

Restaurarem per complet l’alqueria de la Torre dels Pares per convertir-la en una escola de la terra, oferint formació en l’àmbit de l’agricultura. Este programa consistirà en la cessió temporal del terreny i formació dirigida per professionals, així com la formació en la creació i la gestió de microempreses agrícoles i ecològiques.  També habilitarem un espai d’esbarjo per a la gent i un centre de recerca i divulgació del món de l’agricultura a l’horta de Gandia.

CREACIÓ DE DOS HORTS URBANS A LA CIUTAT 

Proporcionarem a les persones que disposen de temps lliure d’una iniciació pràctica en tasques d’horticultura ecològica, que els servisca per a l’autoconsum, a Santa Anna-Beniopa i al Grau.

CREACIÓ D’UN BANC DE TERRES LLIGAT A L’ABANDONAMENT 

Posar en valor els terrenys de cultiu perduts i donar solució a la problemàtica agroambiental derivada de l’abandonament dels camps: riscos d’incendis, erosió del sòl, degradació paisatgística, proliferació de plagues, rosegadors, etc.

Amb la creació del banc de terres, es pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades o sense cultivar a cedir-les.

ES FARÀ VALDRE L’OFICI DE PESCADORS I PESCADORES 

Ens comprometem amb el sector pesquer i el seu bagatge cultural. Es facilitarà la incorporació de joves al món de la pesca, potenciant la formació de professionals de la pesca. Es treballarà conjuntament amb el GALP per a aconseguir finançament  i projectes que ajuden a crear un sector atractiu, competitiu i sostenible.

OFICINA D’ASSESSORAMENT AGRÍCOLA 

Crearem una oficina agrícola per donar informació respecte a formació, assessorament tècnic, procediments burocràtics, certificacions i ajudes, per impulsar la professionalització dels proveïdors agrícoles de proximitat.

+ ANIMALISTES 

 

AJUDES AL CONSELL ANIMALISTA 

Donarem ajudes anuals al Consell Animalista per desenvolupar programes vinculats al benestar animal.

NOVA ORDENANÇA ANIMAL 

Redactarem una nova ordenança animal que, amb especial atenció en el sacrifici zero, integre els nous serveis, els nous drets i les noves obligacions de propietaris i propietàries, de respecte i defensa animal, amb intervenció de les associacions corresponents. 

MAJOR CONTROL DE LA VENDA I MALTRACTAMENT ANIMAL

Major control, per una banda, de la cria i venda, i de l’altra, del maltractament i abandonament, afavorint la utilitat pública de les entitats de protecció i protectores i que la protecció animal siga considerada un servei públic d’interés.

CAMPANYES DE VACUNACIÓ I ESTERILITZACIÓ ANIMAL 

Realitzarem campanyes periòdiques de vacunació, esterilització i identificació per als animals de companyia de persones sense sostre, en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere.

XARXA PARCS CANINS RECREATIUS 

Crearem una xarxa de parcs canins a les zones periurbanes, on els gossos puguen estar lliures dins d’un recinte acotat i condicionat, amb l’objectiu que els animals puguen córrer i socialitzar. 

SISTEMES ÈTICS DE CONTROL ANIMAL

Continuarem amb els sistemes de control de colònies de pardals i altres espècies silvestres que habiten en espais públics municipals, basats en mètodes ètics.

ELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS PRESERVARAN LA SEGURETAT ANIMAL 

Els serveis públics municipals hauran d’intervindre per preservar la seguretat dels animals, especialment en situacions d’evident risc per a la seua vida o per condicions climatològiques o inanició, així com totes aquelles situacions que assenyale la Llei sobre protecció, benestar i tinença d’animals de companyia.

INCREMENTAR ELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL FORMADA EN BENESTAR ANIMAL 

Incrementarem el personal i els mitjans de la policia local amb la formació necessària perquè s’encarregue de tots els assumptes policials vinculats amb els animals, incloent-hi els casos de maltractament, abandonament, identificació, sacrifici, etcètera. 

ANIMALS DE COMPANYIA EN RESIDÈNCIES DE PERSONES

Facilitarem l’admissió d’animals de companyia en albergs municipals, cases d’acollida per a dones maltractades i residències de gent gran perquè els animals no hagen de patir la separació. 

ADHESIÓ AL PROGRAMA VIOPET

Ens adherirem al programa VIOPET (cases d’acollida per a animals de companyia de persones víctimes de violència masclista).

NORMATIVA PER ACEPTAR ANIMALS EN EL TRANSPORT PÚBLIC 

Establirem la normativa municipal per a l’acceptació d’animals de companyia en el transport públic.

PROGRAMA D’ESTERILIZACIÓ DE GATS 

Ampliarem el programa CER (captura, esterilització i retornament) de gats fins aconseguir la quantitat necessària d’esterilitzacions. 

CAMPANYA D’INFORMACIÓ CIUTADANA SOBRE RESPONSABILITAT ANIMAL 

Promourem campanyes d’informació ciutadana sobre obligacions i responsabilitats de les persones encarregades legals o temporals dels animals i per conscienciar sobre la inconveniència de depositar en vies públiques de manera arbitrària menjar i altres objectes destinats als gats de carrer fora dels llocs específicament destinats a això, prèviament planificats per l’ajuntament.

Fomentarem l’acceptació dels gossos en establiments en què els propietaris estiguen d’acord amb la iniciativa Pet Friendly.

NO AUTORITZAR ESPECTACLES AMB ANIMALS 

Mantindrem la normativa de no atorgar autoritzacions ni subvencions per a espectacles que utilitzen animals, especialment circs amb animals, corregudes de bous, bous al carrer i tir i arrossegament.