SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 14 de juny de 2018, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 17 DE MAIG DE 2018 (Ordinària).

2.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (art. 52 i 70 ROPLE):

2.1.- Acceptació per l’Ajuntament de Gandia de la delegació de competències efectuada per la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) en matèria d’infraestructures educatives, per a realitzar l’actuació ‘Nova construcció del centre públic CEIP Les Foies’ (Exp. PP-843 Pla Edificant).

2.2.- Necessitat urgent d’escometre les obres de rehabilitació de l’IES Tirant lo Blanc dins del programa Edificant (Exp. PP-843 Pla Edificant).

2.3.- Inici de les actuacions per a sol·licitar la declaració de la Setmana Santa de Gandia com a ‘Festa d’Interès Turístic Nacional.( Exp. 9924/2018).

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. Dictàmens  (art. 70 ROPLE).

3.1.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits REX-1/2018 OAL Leandro Calvo (Exp. 9091/2018).

3.2.- Aprovació del Pressupost General corresponent a l’exercici 2018 i de les seues bases d’execució (Exp. 5053/2017).

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictamen (art. 70 ROPLE).

4.1.- Aprovació de les plantilles de personal de l’Ajuntament de Gandia i dels seus organismes autònoms per a l’exercici econòmic de 2018 (Exp. 5897/2018).

 

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

 

1.- DACIÓ COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 8 DE MAIG FINS EL 4 DE JUNY DE 2018 (Art. 73 ROPLE).*

2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS SINGULARS (art. 73 ROPLE):

2.1.- Decret núm. 3176 de data 28/05/2018, pel qual es nomena la Fallera Major de Gandia per a l’any 2019.

2.2.- Decret núm. 3175 de data 28/05/2018, pel qual es nomena la Fallera Major Infantil de Gandia per a l’any 2019.

3.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

3.1.- Informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al 1r trimestre de 2018.

3.2.- Informe de seguiment de l’execució del pressupost corresponent al 1r trimesre de 2018.

3.3.- Informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2018.

4.- MOCIONS NO RESOLUTIVES (art. 74 ROPLE):

4.1.- Del grup municipal Popular, perquè el govern de Gandia inicie les oportunes accions legals contra el PATIVEL (REGPLE núm. 0013 de data 01/06/2018).

5.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Write your comment here ...

Deixa un comentari